13, నవంబర్ 2008, గురువారం

ఎందరో మహానుభావులు..

..అందరికీ వందనాలు!

తొలిప్రయత్నంగా, నా మొదటి టపా!