15, జనవరి 2009, గురువారం

అలవాటులో పొరపాటు!!

అలవాటులో పొరపాటు ఎన్ని 'పాట్లు 'తెస్తుందో.. కదా?

డాక్యుమెంటుని PDF Formatలోకి మార్చటానికి సులభ పద్దతి

మీ దగ్గర పత్రాల(Documents)ని PDF Foramt లోకి మార్చే software లేదా?. ఈ క్రింది సులభపద్దతిని ప్రయత్నించండి.

మీ అసలు పత్రాన్ని జతపరచి, "pdf@koolwire.com" కి ఒక టపా(mail)ని పంపించండి.

కొద్దిసేపట్లో మీరు "KoolPDF" నుంచి ఒక టపాని అందుకుంటారు.. PDF Formatలోకి మార్చబడిన మీ పత్రంతో సహా!

నమ్మబుద్ధి కావడంలేదా?. నేను ప్రయత్నించాను. నాకు పనిచేసింది. మీరూ ప్రయత్నించండి.. నమ్మండి.

కట్టడ చరిత్రలో ఒక మహాద్భుతం!!!

కట్టడ చరిత్ర(History of the Civil Engineering)లో ఒక మహాద్భుతం!!!.. చిత్తగించండి..
13, జనవరి 2009, మంగళవారం

ఎనీ టైం.. ఎనీ వేర్.. ఎనీ సెంటర్..

ఎప్పుడైనా సరే..,
ఎక్కడైనా సరే..

జీవితంలో మీరు తూలి (బొక్క బోర్లా) పడితే..
దిగులు పడకండి..
బాధ పడకండి..
ఠీవిగా, నిటారుగా లేచి నిలబడండి..

మీ స్వరం పెంచి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా..
...
...
...
...

"ఎవడుబే తోసిందీ..?"

అని అడగండి. ;-)